Centrum Organizacji Pozarządowych

Centra Organizacji Pozarządowych, w skrócie COPy to instytucje przyczyniające się do rozwoju społeczności lokalnej poprzez udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców.

Lokalne Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych w Gniewie, wspierać będzie doradztwem, bazą lokalową i sprzętową organizacje pozarządowe z terenu Gminy Gniew. Operacja zmierza do podniesienia aktywności i skuteczności działania lokalnych organizacji pozarządowych.

 

Zadania COP

 • współdziałanie oraz wspieranie organizacji zgodnie z ich działalnością statutową w szczególności na rzecz rozwoju gminy;
 • tworzenie warunków organizacyjno-technicznych w celu podniesienia sprawności funkcjonalnej organizacji, w tym zapewnienie dostępu do sprzętu biurowego (komputer, drukarka, ksero) i zapewnienie miejsca do przechowywania dokumentów;
 • wspieranie procesu inkubowania organizacji, w tym tworzenie miejsc do ich rejestracji i funkcjonowania;
 • wspieranie działań rozwijających przedsiębiorczość społeczną;
 • udzielanie informacji oraz pomocy przy wypełnianiu dokumentów dotyczących realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe;
 • pomocy przy prowadzeniu księgowości związanej działalnością organizacji;
 • organizowanie szkoleń podnoszących kompetencje członków organizacji pozarządowych;
 • podejmowanie działań fundraisingowych zmierzających do pozyskiwania dodatkowych środków na realizację zadań z zakresu zadań własnych Gminy Gniew;
 • udostępnianie lokalu na spotkania organizacji;
 • obsługa Gniewskiej Rady Organizacji Pozarządowych;
 • organizację Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Gniew.